Etiske retningslinjer

Medlemmer av Nordiske Mediatorer (NM) arbeider ut fra det vedtektsmessige grunnlaget for foreningen NM. Ut over dette arbeider medlemmene under iaktagelse av nærværende etiske regelsett.

Definisjoner og forutsetninger

Det skilles ikke mellom begrepene mediasjon og mekling. Mekling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjelper partene med selv å finne en, for dem, tilfredsstillende løsning gjennom en strukturert prosess. Tredjepersonen treffer ingen avgjørelse i saken. 

Mekler

Meklers rolle er å lede prosessen uten å ta stilling til konflikten, og uten å ta parti for partene. Mekler støtter partene i å utvikle og undersøke egne løsningsforslag.

Når en person stiller seg til rådighet som mekler, handler vedkommende som sådan, og ikke i egenskap av det yrket vedkommende for øvrig måtte ha. 

Frivillighet

Partenes deltagelse i megling er frivillig, og de kan på et hvilket som helst tidspunkt i forløpet trekke seg fra prosessen.

Hvis partene, som ledd i en avtale eller i forlengelsen av et meglingsforløp, har avtalt at eventuelle fremtidige konflikter skal søkes løst ved megling, utvider eller begrenser det ikke partenes rett til å trekke seg ut av prosessen på et hvilket som helst tidspunkt i forløpet.

Taushetsplikt

Mekler har taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter alle opplysninger mekler før, under eller i forbindelse med meklingsforløpet måtte komme i besittelse av, herunder at meglingen finner, eller har funnet sted.
Les mer

Uavhengighet & Nøytralitet

Mekler skal opptre nøytralt og uavhengig – både i forhold til partene og i forhold til saken. Det betyr at mekler ikke må fremme egne ideer til løsning, og ikke må ha en personlig eller annen interesse i sakens utfall.
Les mer

Upartiskhet

Mekler skal til enhver tid opptre upartisk overfor partene, og behandle partene likeverdig og med samme respekt gjennom hele meklingsprosessen.

Kompetanse

Mekler er forpliktet til å holde sin meklingsfaglige kompetanse à jour ved deltagelse i NMs treningsseminarer, løpende erfaringsutveksling og oppbygging, og/eller ved deltagelse i andre lignende kompetanseskapende forløp. Mekler oppsøker supervisjon/veiledning etter behov. Mekler er forpliktet til å henvise til en annen megler dersom han/hun ikke opplever seg kvalifisert til å ivareta oppgaven.

Honorar

Før meklingen avtales honorar til mekler samt dekning av andre omkostninger, og fordelingen av disse mellom partene. Utgangspunktet er at delingen skjer likt mellom partene. Sikkerhet for mekers honorar og utgifter stilles av partene, som utgangspunkt hver med like store andeler av det fastsatte beløpet.
Les mer

Prosessen

Partene inngår før meglingen en fast avtale med megler. Avtalen beskriver meglingen, meglers forslag til prosess, honorar samt øvrige betingelser. For parter under 18 år kreves samtykkeerklæring fra foresatte, med mindre det finnes eksplisitte regler som tilsier at en kan fravike dette. 
Les mer

Avtalen

Partene avgjør om meklingen avsluttes med en avtale. Denne kan være skriftlig eller muntlig. Om partene ønsker det, skriver megler avtalen ned, men dette kan også overlates til partene selv eller andre. Mekler skal sikre seg at partene forstår innholdet av den avtalen de inngår.

Aksept av en avtale kan gjøres betinget av en parts ønske om godkjennelse av advokat eller annen ekstern rådgiver, eller en viss betenkningstid.

Konflikt eller klager

Klager på mekler i forbindelse med de etiske regler kan rettes til styret for Nordiske Mediatorer som, i samråd med partene, vil treffe foranstaltninger til klagens behandling og løsning.  

(Dette er en oversettelse fra dansk av de originale retningslinjene. Ved tvil om tolkning, er det de danske reglene som har forrang fremfor den norske oversettelsen.)