prossess

Mekler skal søke å sikre at partene forstår og aksepterer innholdet i avtalen før meklingen settes i gang.

Mekler skal avbryte meglingen dersom

  1. en av partene ønsker det
  2. mekler vurderer at en av partene er ute av stand til å delta meningsfullt eller ute av stand til å ivareta egne interesser
  3. det er en maktubalanse mellom partene som påvirker meklingen negativt, og som ikke kan avhjelpes 
  4. mekler vurderer at meglingen ikke er formålstjenlig 
  5. partene vil inngå en avtale som, etter meklers skjønn, er kriminell, går ut over en tredjepart eller på en helt uakseptabel måte tilgodeser én av partene
  6. konflikten viser seg å være uegnet for mekling eller 
  7. mekler vurderer at det av andre vektige grunner er uhensiktsmessig å fortsette meklingen

Mekler skal, så vidt mulig, overfor partene tilkjennegi hvorfor meklingen stanses.