taushetsplikt

Dersom megler har møter med partene hver for seg, skal mekler avtale med partene om det som har skjedd i de separate møtene er fortrolig eller ei. Ut over dette gjelder nasjonal retts alminnelige regler om taushetsplikt, informasjonsplikt og vitneplikt.

Mekler vil i umiddelbar forlengelse av prosessen tilintetgjøre alt mottatt materiale samt alle notater og andre former for registreringer.

Er sakens parter enige om det, kan taushetsplikten helt eller delvis fravikes.