Veiledning | Individuell veiledning Gruppeveiledning Konfliktveiledning

Individuell veiledning

Så lenge vi har med hverandre å gjøre, vil vi oppleve konflikt. Det som avgjør hvordan konflikten påvirker oss er måten vi møter den på.   

Våre konfliktveiledere er utdannet både som veiledere og som konfliktmeklere. I veiledning kombineres flere elementer.  Kommunikasjonsforståelse, innsikt i veiledning som prosess og metode, bevissthet på etikk og verdier og kunnskap om konflikt styrker rollen som veileder.  

Gruppeveiledning

Det er en rekke fordeler med gruppeveiledning, og noen ulemper.  I gruppe kan hver enkelt person trekke veksel på andres erfaringer og refleksjoner, og det er gøy.  Ved hjelp av gode verktøy skapes det gode muligheter for å utforske samspill for videre utvikling, både som individuelt og som gruppe.  

Dagens arbeidsplass endrer seg raskt og stiller høyere krav til selvinnsikt og refleksjon. Mange forventer tillit,anerkjennelse, motivasjon og empowerment for at de skal trives på jobb.  Grunnleggende behov som autonomi, tilhørighet og mestring må være dekket for at en ansatt skal bli i jobben over lang tid.  I gruppeveiledning legges det til rette for å skape nye og styrke eksisterende relasjoner.  Dette er ferdigheter som er nyttige for arbeidsplassen.  

Våre veiledere er genuint opptatt av deg, dine behov og dine muligheter.

Konfliktarbeid | Konflikthåndtering Konfliktmekling

Konflikthåndtering

Utgangspunktet til en konflikt er ofte en kræsj mellom hva jeg trodde jeg sa og hva jeg faktisk sa – eller hva jeg tror at jeg tenkte når jeg sa det.

Og hva den jeg sa det til hørte meg si.  Hvordan vi håndterer feilkommunikasjon avgjør om vi beveger opp eller ned i konflikttrappen.  

Vi mener at konflikter er uunngåelige og vi skal være stolte over å ha god kompetanse på hvordan vi håndterer dem. Det er nyttig for arbeidsplassen å ha en felles forståelse for hva en konflikt er og hvordan det er nyttig å agere. Ved å fjerne det tabubelagte rundt begrepet konflikt blir det større rom for å håndtere den og bruke den til å skape noe nytt.

Konfliktmekling

Ingen konflikter er like, og ingen kan håndteres på nøyaktig samme måte.

Formålet med mekling er å skape en dialog om forskjellighet og uenighet. To eller flere personer setter seg ned med en nøytralt tredje part i et trygt rom.  Sammen kan de snakke seg gjennom hva som har skjedd og hva den enkelte har opplevd.  Hvordan ser den optimale løsningen ut for partene?

Konfliktmekling etter den refleksive metoden er en dynamisk prosess.  Den har gode rammer som legger til rette for at alle aspekter ved konflikten skal bli berørt.  Det kan dukke opp et behov for å bevege seg litt frem og tilbake i trinnene, men prosessen starter med å redegjøre for hva konflikten er, før de begynner å finne løsninger på den.  Den enkeltes opplevelse skal på bordet.  Den enkeltes følelser, og den enkeltes behov.  Deretter er det enklere at partene sammen blir kreative og brainstormer rundt mulige løsninger.  

llama

Dette skjer i en mekling...

Trin 1 - Mekler presenterer prosessen og de som er med. Roller avklares, og vi snakker om noen viktige temaer.
Trin 2 - Alle forteller sin versjon av hva som har skjedd.
Trin 3 - Vi prøver å sette ord på hva som er egentlig er porblemet.

Trin 4 - Her er vi kreative og kjører en skikkelig brainstorming.
Trin 5 - Ideer som kom frem i brainstormingen kan bli til noe helt konkret.
Trin 6 - Dersom partene ønsker, lager de en avtale som skal hjelpe dem fremover.

Klagehåndtering | i det offentlige i næringslivet på arbeidsplassen

Styrket borgerkontakt®

Forebygging og håndtering av klager på en imøtekommende og profesjonell måte.

Styrket Borgerkontakt® er en gjennomprøvd metode som skaper gode resultater i saksbehandling og myndighetsutøvelse.  Kursforløpet har fokus på god kommunikasjon, konflikthåndtering og opplevelsen av rettferdig saksbehandling. Styrket Borgerkontakt® bygger på anerkjente konfliktteorier fra konfliktmekling. 

Styrket Borgerkontakt® setter spesielt fokus på klagebehandlers evne til å møte den klagende på en nøytral måte, med en lyttende tilnærming som bygger tillit og viser respekt.  

Metoden er forankret i meklingsmetodikk.

Målet er å gi den klagende en opplevelse av rettferdighet.  Undersøkelser viser at prosessrettferdighet har en positivt korrelasjon med tilfredshet hos en person som klager.

Overordnede målsetninger

Økt tilfredshet i kontakten med personen som klager
Økt medarbeidertilfredshet i det daglige arbeidet
En reduksjon i konflikter og klager i relasjonen til innbyggere (i det offentlige) og kunder (i det private).
Utivkle en kunnskaps- og erfaringsdelende kultur, med fokus på løpende evaluering og metodeutvikling.